0.třída

CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

 

Předškolním vzděláváním vytváříme dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání a maximálně podporujeme individuální rozvoj dětí, dosažení optimální úrovně rozvoje a připravenosti ke vstupu do školního vzdělávání.

            Stanovených cílů dosahujeme uplatněním nejrůznějších výchovně vzdělávacích prostředků, které svým obsahem i formou odpovídají stupni vývoje dětí.

            Do přípravné třídy jsou děti přijímány před zahájením školní docházky na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Přípravná třída se zřizuje pro děti s odkladem školní docházky, jazykovým znevýhodněním, grafomotorickými obtížemi, sníženou koncentrací, logopedickými obtíženi, poruchou koordinace.

            Našim cílem je děti systematicky připravovat na bezproblémové zařazení do školního vzdělávání a přecházet tím případným neúspěšným, začátkům ve školní docházce, které by mohly ohrozit průběh jejich dalšího vzdělávání a tím i jejich perspektivy v dalším životě.

            Přípravná třída spolupracuje se zákonnými zástupci dítěte s cílem rozvíjet aktivity, organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubit vzájemné výchovné působení rodiny. Zákonný zástupce má právo být informován o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. S třídní učitelkou se zákonní zástupci domlouvají na správném postupu při výchově a vzdělávání svého dítěte.

            Posláním přípravné třídy je rozvíjet děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotnímu vzdělávání, rozvíjet v dětech potřebu tvořivosti, rozvíjet jejich zájmy a respektovat jejich potřeby. Základem je organizovaná činnost dětí – různé druhy her (didaktické, konstruktivní, soutěživé, tvořivé), rozhovor, učení, vycházky, pracovní, pohybové, hudební a výtvarné činnosti s důrazem na rozvoj fantazie, tvořivosti, estetického cítění a vztahu k přírodě a k lidem. Do programu je začleněna výtvarná a pracovní činnost, která je vhodným prostředkem pro rozvoj jemné motoriky, stejně tak pohybová výchova, která rozvíjí hrubou motoriku a koordinaci pohybů. Děti se učí řešit problémy ve skupině, rozvíjí se kolektivní chápání, schopnost kooperace. Jsou vedeny k naslouchání a vnímání svých potřeb a potřeb kamarádů i ostatních lidí. Učí se respektovat jeden druhého. S tím souvisí potřeba jasného řádu a pravidel v oblasti lidských vztahů, komunikace a spolupráce.

            Těžiště spočívá v rozumové výchově – jazykové a komunikativní výchově, rozvoji matematických představ a rozvoji poznání, dále v rozvíjení zručnosti a praktických dovednostech.

            Všichni zaměstnanci se snaží vytvářet pro děti radostné, podnětné a bezpečné prostředí plné pohody a porozumění. Věnována je i pomoc dětem se specifickými vzdělávacími potřebami.

            Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují. Na konci školního roku je dítě zhodnoceno – obdrží pochvalný list.

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru