Základní škola

ZŠ Huslenky, okres Vsetín

je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, která vzdělává žáky v pěti samostatných třídách 1. stupně. Kapacita školy je 150 žáků, v současné době školu navštěvuje 81 školáků a 14 dětí v přípravné třídě.

Alternativní prvky:

 • výuka matematiky dle profesora Hejného

Tato metoda skvěle a přirozeně využívá zvídavosti, hravosti, otevřenosti a zájmu dětí a plně využívá jejich velkého potenciálu. Žáci 1.-3. třídy se učí matematiku dle metody prof. Hejného. Ve 4. a 5. třídě učíme matematiku klasickou metodou.

 • genetická a analyticko-syntetická metoda čtení

Pro prvopočáteční výuku českého jazyka využíváme v 1. třídě integrovanou učebnici čtení a prvouky. Nejprve se žáci učí číst velká písmena, hláskují, pracují se zrakem, dechem a sluchem. Při výuce využíváme metodu genetickou a také metodu analyticko-syntetickou, tzv. slabikovací. Výuka čtení je zaměřena na porozumění textu, respektuje individuální tempo každého žáka a buduje pozitivní vztah ke čtení.

 • výuka angličtiny od první třídy

Jsou věci, které budou děti v budoucnu potřebovat - znalost angličtiny je jednou z nich. S výukou angličtiny začínáme již v první třídě. Děti si díky WOW! materiálům osvojují angličtinu překvapivě lehce. Steve je totiž ke komunikaci naprosto přirozeně motivuje. Je to, jako byste měli britského rodilého mluvčího doma a děti měly vlastního, anglicky mluvícího virtuálního kamaráda! Od třetí třídy vyučujeme angličtinu čtyři hodiny týdně. Soubor učebnic FUNPARK 1 a 2 je poutavý a zábavný průvodce dalšími roky angličtiny. Cílem je vzbudit zájem o cizí jazyk a radost z poznávání nového. Rozvíjí jazykový potenciál žáků. V páté třídě vyučujeme dle učebnic PROJECT 1, ve kterých je zařazeno více komunikativních cvičení a multi-skill cvičení na procvičování jazykových dovedností, které žáky vtáhnou do výuky a připraví je na používání angličtiny v reálném světě.

 

Motto: „Neučíme se pro školu, ale pro život.“ Seneca

 

Cílová vize školy

Základní škola rodinného typu s komunitními prvky, která je vstupní branou na cestě za poznáním.

 

Poslání

Moderní škola 21. století - oáza klidu, pohody a harmonické tvůrčí atmosféry s bezpečným prostředím pro všechny zúčastněné ve vzdělávacím procesu.

Škola otevřená a vstřícná, umožňující maximální rozvoj žáků s různým nadáním, vzbuzující v dětech tvořivost, zdravé sebevědomí, schopnost spolupráce, sebereflexe, empatie, schopnost zaujmout postoj, pochopit souvislosti, adekvátně reagovat na vzniklou situaci, vnímat vše, co nás obklopuje.

Škola, která žáky vybaví potřebnými kompetencemi a kvalitně je připraví na další fázi vzdělávacího procesu.

 

Vzdělávací proces

Ve výuce využíváme vedle klasických metod také moderní způsoby vzdělávání např. projektové vyučování, kooperativní učení, práci s textem, komunitní kruh, skupinovou práci, metody kritického myšlení a kooperativní učení. Při řešení problému se žáci učí spolupracovat, diskutovat i být samostatní. Podporujeme zdravé sebevědomí, sebehodnocení a schopnost mít svůj názor. Žáci jsou vedeni k dodržování pravidel slušného chování a zdvořilosti.

Všichni pedagogové jsou plně aprobováni pro svoji profesi, jsou ochotni se dále vzdělávat a také si zvyšovat profesní kvalifikaci. Ve škole pracuje 11 pedagogických a 6 nepedagogických zaměstnanců.

 

Školní poradenské pracoviště

Hlavní náplní poradenské činnosti ve škole je pomáhat žákům ve zvládání učebních nároků školy s ohledem na jejich individuální možnosti, řešit příčiny slabého prospěchu a pomáhat uspokojovat speciální výchovné a vzdělávací potřeby žáků. Nedílnou součástí je péče o žáky s rizikovým chováním a předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Školní poradenské pracoviště se dále zaměřuje na volbu dalšího vzdělávání žáků a asistenci při volbě škol. Poradenští pracovníci aktivně spolupracují s pedagogickým sborem a jinými školskými poradenskými zařízeními. Poradenské služby jsou poskytovány žákům, rodičům i jiným zákonným zástupcům.

Členové našeho ŠPP:

Výchovný poradce:              Mgr. Aneta Orságová

Metodik prevence:               Mgr. Radka Václavíková

Školní speciální pedagog:    Mgr. Tereza Schallnerová

 

Konzultační hodiny: středa 13.30 – 14.30 hodin (po telefonické nebo emailové domluvě)

 

Vnitřní prostory školy

Ve všech třídách jsou nainstalovány interaktivní tabule, prostřednictvím nichž jsou využívány k výuce interaktivní učebnice, pedagogové i žáci mají k dispozici moderní výpočetní techniku.

 • přípravná třída-připravuje děti na bezproblémový vstup do 1. třídy základní školy
 • 3 oddělení školní družiny s celkovou kapacitou 71 žáků - vytváří podmínky pro relaxaci, hru a zábavu, ŠD je v provozu ráno i odpoledne
 • počítačová učebna – je vybavena 20 notebooky, tablety, 15 iPady a dalšími digitálními pomůckami
 • školní knihovna – nabízí žákům relaxační a odpočinkovou zónu
 • tělocvična – slouží ke školním i mimoškolním účelům (pronájmy)
 • školní jídelna s kapacitou 150 strávníků-poskytuje stravování žákům, zaměstnancům i mimoškolním strávníkům

Všechny prostory školy jsou vybaveny moderním nábytkem a žáci mají nadstandartní podmínky pro výuku. Škola nabízí velkou škálu volnočasových aktivit. Ve škole také působí pedagogové Základní umělecké školy v Karolince.

 

Vybavení venkovního školního areálu

 • školní zahrada s herními prvky
 • školní hřiště s umělým povrchem
 • venkovní učebna
 • běžecká dráha s umělým povrchem a doskočištěm
 • fotbalové hřiště
 • rekreační zóna s herními prvky

 

Další aktivity školy

Škola pořádá během roku mnoho akcí, na kterých se potkávají děti, rodiče i veřejnost. Patří mezi ně např. DRAKIÁDA, DÝŇOHRÁTKY A DESKOHRÁTKY, SVATOMARTINSKÁ VYCHÁZKA SE SVĚTÝLKY, ŽIVÝ BETLÉM, ŠKOLNÍ PLES, ADVENTNÍ KONCERT, VYNÁŠENÍ MORÉNY, VELIKONOČNÍ DÍLNY, ŠKOLNÍ JARMARKY A ZAHRADNÍ SLAVNOSTI, SLAVNOSTI ČTENÍ, RODINNÉ ODPOLEDNE, LETNÍ TÁBORY AJ.

 

Absolventi školy

Absolventi školy přestupují z 1. stupně ZŠ Huslenky na 2. stupeň, např.: Masarykovo gymnázium Vsetín, ZŠ Halenkov, ZŠ Nový Hrozenkov, ZŠ Hovězí, ZŠ Vsetín-Ohrada. 

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru