Základní škola

ZŠ Huslenky, okres Vsetín

je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, která vzdělává žáky v pěti samostatných třídách 1. stupně. Kapacita školy je 150 žáků, v současné době školu navštěvuje 87 školáků a 12 dětí v přípravné třídě.

Alternativní prvky:

 • výuka matematiky dle profesora Hejného

Tato metoda skvěle a přirozeně využívá zvídavosti, hravosti, otevřenosti a zájmu dětí a plně využívá jejich velkého potenciálu.

 • genetická metoda čtení

V první třídě se v českém jazyce žáci učí číst metodou, která je označována jako metoda hlásková – spočívá v hláskování slov, pracuje se zrakem, dechem a sluchem. Tato technika je zaměřena na porozumění textu, respektuje tempo každého žáka, motivuje ho a buduje pozitivní vztah ke čtení.

 • výuka angličtiny od první třídy

S výukou angličtiny začínáme již v první třídě a od třetí třídy vyučujeme angličtinu čtyři hodiny týdně.

Díky Hejného matematice, genetické metodě čtení a výuce angličtiny od 1. třídy patří škola již 13 let mezi průkopníky vzdělávání s alternativními prvky. Všichni pedagogové jsou plně aprobováni pro svoji profesi, prošli řadou vzdělávacích akcí, jako jsou letní školy Hejného matematiky, prvopočáteční čtení, stáže pedagogů na zahraničních školách a další vzdělávací akce u nás i zahraničí. Ve škole pracuje 10 pedagogických a 5 nepedagogických zaměstnanců.

 

Motto: Neučíme se pro školu, ale pro život.“ Seneca

 

Cílová vize školy

Základní škola rodinného typu s komunitními prvky, která je vstupní branou na cestě za poznáním 

 

Poslání

Moderní škola 21. století - oáza klidu, pohody a harmonické tvůrčí atmosféry s bezpečným prostředím pro všechny zúčastněné ve vzdělávacím procesu.

Škola otevřená a vstřícná, umožňující maximální rozvoj žáků s různým nadáním, vzbuzující v dětech tvořivost, zdravé sebevědomí, schopnost spolupráce, sebereflexe, empatie, schopnost zaujmout postoj, pochopit souvislosti, adekvátně reagovat na vzniklou situaci, vnímat vše, co nás obklopuje.

Škola, která žáky vybaví potřebnými kompetencemi a kvalitně je připraví na další fázi vzdělávacího procesu.

 

Vnitřní prostory školy

Ve všech třídách jsou nainstalovány interaktivní tabule, prostřednictvím nichž jsou využívány k výuce interaktivní učebnice, pedagogové i žáci mají k dispozici moderní výpočetní techniku.

 • přípravná třída - připravuje děti na bezproblémový vstup do 1. třídy základní školy
 • 2 oddělení školní družiny s celkovou kapacitou 50 žáků - vytváří podmínky pro relaxaci, hru a zábavu, ŠD je v provozu ráno i odpoledne
 • počítačová učebna – je vybavena 20 nejmodernějšími notebooky a 10 tablety
 • školní knihovna – nabízí žákům relaxační a odpočinkovou zónu
 • tělocvična – slouží ke školním i mimoškolním účelům (pronájmy)
 • školní jídelna s kapacitou 150 strávníků - poskytuje stravování žákům, zaměstnancům i mimoškolním strávníkům

Všechny prostory školy jsou vybaveny moderním nábytkem a žáci mají nadstandartní podmínky pro výuku. Škola nabízí velkou škálu volnočasových aktivit. Ve škole také působí pedagogové Základní umělecké školy v Karolince.

 

Vybavení venkovního školního areálu

 • školní zahrada s herními prvky
 • školní hřiště s umělým povrchem
 • venkovní učebna
 • běžecká dráha s umělým povrchem a doskočištěm
 • fotbalové hřiště

 

Vzdělávací proces

Ve výuce využíváme vedle klasických metod také moderní způsoby vzdělávání např. projektové vyučování, kooperativní učení, práci s textem, komunitní kruh, skupinovou práci, metody kritického myšlení a kooperativní učení. Při řešení problému se žáci učí spolupracovat, diskutovat i být samostatní. Podporujeme zdravé sebevědomí, sebehodnocení a schopnost mít svůj názor. Žáci jsou vedeni k dodržování pravidel slušného chování a zdvořilosti.

 

Další aktivity školy

Škola pořádá během roku mnoho akcí, na kterých se potkávají děti, rodiče i veřejnost. Patří mezi ně např. DRAKIÁDA, DÝŇOHRÁTKY A DESKOHRÁTKY, SVATOMARTINSKÁ VYCHÁZKA SE SVĚTÝLKY, ŽIVÝ BETLÉM, ŠKOLNÍ PLES, ADVENTNÍ KONCERT, VYNÁŠENÍ MORÉNY, VELIKONOČNÍ DÍLNY, ŠKOLNÍ JARMARKY A ZAHRADNÍ SLAVNOSTI, SLAVNOSTI ČTENÍ, LETNÍ TÁBORY AJ.

 

Absolventi školy

Absolventi školy odchází na různé školy, např.: Masarykovo gymnázium Vsetín, ZŠ Halenkov, ZŠ Nový Hrozenkov,  ZŠ Hovězí, ZŠ Vsetín - Ohrada. 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru