Metody výuky

Český jazyk - Počáteční čtení - genetická metoda 

Děti se učí číst nejprve velká tiskací písmena. Navazují na své znalosti z předškolního období a přirozeně je dále rozvíjejí. Děti velmi brzy čtou a píší. V dalším období si osvojují ostatní tvary písmen. Díky této metodě se u nás zlepšila úroveň čtení a porozumění textu.

 

Anglický jazyk - vyučujeme od 1.třídy hravou formou

Metoda výuky v 1. a v 2.třídě je zaměřena na současné prezentování mluveného slova a pohybu žáků, využívá se názornost- ilustrace, reálné předměty, manuální činnosti. , pracuje se s CD nahrávkami, které obsahují mluvené slovo, říkanky a písně. Dovednost číst text a psát se začíná rozvíjet až ve 3. třídě.

 

Matematika - metoda pana prof. RNDr. Milana Hejného CSc. 

Matematika, která děti velmi baví. Matematika se stává v očích dětí nejlepším předmětem. Metoda velmi výrazně rozvíjí samostatné myšlení u všech skupin žáků, včetně nejslabších. Žáci se učí totéž, co jejich vrstevníci jinou metodou. Podstata metody je v tom, že učitel vede žáky k hledání řešení. Jeho role je motivační a organizační. Úloha badatelů náleží žákům. Ti jsou vedeni k logickému uvažování, hledání různých řešení. Pro poznávání je důležitá diskuse. Během ní si žáci vzájemně ujasňují názory a odhalují vlastní chybné nebo nepřesné představy a jejich příčiny. Učitel diskusi iniciuje, organizuje a sumarizuje.

Metoda představuje dětem několik matematických prostředí: výstaviště, cyklotrasy, parkety, geodesku, krychlové stavby, hady, neposedy, součtové trojúhelníky, zvířata dědy Lesoně, pavučiny, násobilkové obdélníky, sousedy, barevné trojice, házení kostkou, slovní úlohy, hru sova, vývojové diagramy, tvary ze dřívek, oblékání krychle, algebrogramy, šipky- mříž, šipkové diagramy, převody jednotek apod., ve kterých se děti učí pohybovat. Tímto netradičním postupem si s velkým zájmem a soustředěností osvojují všechny potřebné matematické dovednosti.

 

Prvouka, přírodověda, vlastivěda

Součástí výuky jsou exkurze, workshopy a projekty.

 

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

V hodinách VV a PČ vedeme žáky k osvojování si různých výtvarných technik a práci s různým meteriálem.

 

Hudební výchova

V hudební výchově se dítě stává aktivním pozorovatelem hudby - zpěvem, poslechem, hrou, nejjednodušším doprovodem písní na dětské hudební nástroje, pohybovým projevem.

 

Tělesná výchova

Součástí tělesné výchovy jsou kurzy plavání od 1.třídy, lyžařský výcvik.

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru